Etikettarkiv: Åklagaranmälan via Dr Reiner Fuellmich

Åklagarmyndigheten kopplas in

Åklagaranmälan SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

KÄLLA: Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får en åklagaranmälan på sitt bord 2021 10 13

ÅKLAGAD – fler skall åklagaas, detta är bara början    Bild via Rebecka Ström

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

PDF filer som bifogades till denna åklagaranmälan finner du här nedan

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tten-i-Uppsala.-2021-10-12.pdf

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/E-post-till-L%C3%A4kemedelsverket-2021-07-27.pdf

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/Nobels-fredspris-b%C3%B6r-g%C3%A5-till-Reiner-Fuellmich-NewsVoice.pdf

 

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får en åklagaranmälan på sitt bord 2021 10 13

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

petra.lundh@aklagare.se

Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvud kontoret i Stockholm

Växel 010-562 50 00

Registrator

registrator@aklagare.se

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med vändande epost till voulf56@gmail.com och därtill till r.fuellmich@fuellmich.com , corvin_rabenstein@gmx.de och info@fuellmich.com

Sekretess prövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

Övrig information; anmälan delgives dels på svenska och dels på engelska till Åklagarmyndigheten i Sveriges, då utifrån vad som ovan redogjorts för.

2021-10-13

Åklagaranmälan till myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh som har på begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning och att denna åklagare anmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare och instans inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

Brottsmisstankar

 

Brott Mot Mänskligheten och grovt uppsåtligt planerat och överlag bedrägeri utifrån uppsåt, ekonomiska incitament, bl.a. då. för att grunda och borga för de sk ”vaccinerna”.  Alltså ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn. Ytterligare flera synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken i Sveriges lag, vilket uppenbart Åklagarmyndigheten i Sveriges mycket väl ska känna, finnes och i dessa delar gälla uppenbart ex officio principen.

Brottsmisstänkt och brottsmisstänkta 

Professor Niklas Arnberg, Umeå Universitet

https://www.umu.se/personal/niklas-arnberg/

Ledningen för Umeå Universitet, som är väl upplysta om brottsmisstankar men uppenbart som synes beskyddat den brottsmisstänkte professor Niklas Arnberg, det inspelade samtalet och massutskick har i laga ordning registrerats av registrator vid Umeå Universitet på begäran av undertecknad.

https://www.umu.se/om-umea-universitet/sa-ar-vi-organiserade/ledning-och-styrning/universitetsledningen/

De massutskick som åberopas som bevis finnes också i laga ordning registrerade av Socialdepartementets registrator, datum se det inspelade samtalet av datum 2020-11-10 och dagarna därefter.

Bevis

PCR bedrägeriet, som utlöste WHO pandemin, PCR testet är uppenbart ett enormt bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

1.

Det inspelade samtalet med professorn Niklas Arnberg, Umeå Universitet, talar för sig självt, där uppenbart den anställde bevisligen påstår något som är fullständigt ovetenskapligt, dvs. är ett fullständigt godtycke och egna skönsmässiga bedömningar som därtill är partiska och osakliga då bl.a. i strid med Regeringsformen 1:9 med mera.

Det inspelade samtalet bifogas som bifogad mp3 fil Professor Niklas Arnberg…..

Det inspelade samtalet kan också laddas ner här

https://www.jottacloud.com/s/271d8d95100c05743989f9dd3b24d02db71

2.

Videon intervjun som journalisten Jesper Johansson gjort med advokat dr. Reiner Fuellmich, nyligt publicerad på Swebb -TV, publicerat 2021-10-10, citat

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

3.

Vittnes förhör bör således hållas mycket skyndsamt med advokat dr Reiner Fuellmich och av denne väl kända spets specialist sakkunniga världsexperter på området, som bl.a. advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Kommittén, Tyskland, redovisat i vittnesmål publicerat bl.a. här

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung5.jpg

Därtill har advokat dr Reiner Fuellmich tillgång till och ingår i ett världsomspännande kontakt nätverk med spetsspecialist sakkunskap, ett globalt nätverk, eftersom bl.a. PCR bedrägerit och efterföljande sk ”vacciner” är ett enormt globalt faktum och enormt hot mot mänskligheten/Brott Mot Mänskligheten, det är således erkänt sakförhållande att dessa sammantaget tillsammans med advokat dr Reiner Fuellmich är tillgängliga och ska enligt anmälaren kallas till vittnes förhör i denna anmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar.

I den delen är det anmälarens uppfattning att det är advokat dr Reiner Fuellmich som avgör vilka denne anser skall bistå som spetsspecialist sakkunniga vittnen i denna åklagaranmälan. Undertecknad har informerat denna dag över telefon advokat dr Reiner Fuellmich om att denna åklagaranmälan denne dag ska delgivas myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh. Således accept på att spetsspecialist sakkunniga finnes att tillgå som vittnen i denna åklagare anmälan.

Undertecknad står till förfogande för ytterligare med klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

4.

Ytterligare fakta, som åberopas som bevis

Läs hela denna mycket viktiga artikeln av Margareta Skantze, publicerad 2021-10-11, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Nobels fredspris bör gå till Reiner Fuellmich

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga.

Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra. Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll.

De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna statistik.

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/ 

Författare till artikeln ovan är

Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt    förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.

Hela artikeln bifogas som bifogad PDF fil Nobels fredspris……..

Engelsk maskinöversättning av åklagare anmälan

English machine translation of prosecutor notification

Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh

petra.lundh@aklagare.se 

The Prosecution Authority of Sweden, Head Office in Stockholm

Switchboard 010-562 50 00

Registrar

registrator@aklagare.se

This prosecutor’s notification of extremely serious criminal charges shall be duly registered by the Registrar of the Prosecution Service in Stockholm, head office in Stockholm, requesting the full contact details of the case officer appointed by the Head of the Authority and the Public Prosecutor Petra Lundh, together with the record sheet/diary number or diary sheet, as proof and confirmation that the prosecutor’s notification has been received and duly registered. Please send this information by e-mail to voulf56@gmail.com and also to r.fuellmich@fuellmich.com , corvin_rabenstein@gmx.de  and info@fuellmich.com

Confidentiality examination; no confidentiality as this prosecutor’s report is of very great public interest in Sweden and also of very great public interest internationally.

Other information; the notification will be served partly in Swedish and partly in English to the Swedish Prosecution Authority, based on what has been described above.

2021-10-13

Prosecutor’s report to the head of the authority and the Prosecutor General Petra Lundh who has on request to ensure complete legally secure, impartial and objective handling and that this prosecutor’s report very quickly and with priority is handled by the head of the authority and the Prosecutor General Petra Lundh appointed officer and instance within the Prosecutor’s Office in Sweden.

Criminal charges

Crimes Against Humanity and grossly intentional planned and general fraud based on intent, financial incentives, including then. to found and pay for the so-called ”vaccines”.  That is, the ”vaccines” that clearly and demonstrably systematically and generally harm and kill humanity and the nation of Sweden’s citizens/inhabitants and children. Further extremely serious criminal charges based on the Criminal Code of Sweden, which obviously the Prosecutor’s Office of Sweden should know very well, exist and in these parts apply obviously ex officio principle.

Criminal suspects and accused persons

Professor Niklas Arnberg, Umeå University

https://www.umu.se/personal/niklas-arnberg/

The management of Umeå University, which is well informed of criminal suspicions but has apparently protected the suspected criminal Professor Niklas Arnberg, the recorded conversation and mass mailing have been duly registered by the Registrar of Umeå University at the request of the undersigned.

https://www.umu.se/om-umea-universitet/sa-ar-vi-organiserade/ledning-och-styrning/universitetsledningen/

The mass mailings invoked as evidence are also legally registered by the registrar of the Ministry of Social Affairs, dates see the recorded conversation of date 2020-11-10 and the days thereafter.

Evidence

The PCR fraud, which triggered the WHO pandemic, the PCR test is clearly a huge fraud against humanity and the nation of Sweden citizens/residents and children.

1.

The recorded conversation with Professor Niklas Arnberg, Umeå University, speaks for itself, where clearly the employee demonstrably claims something that is completely unscientific, i.e. is a complete arbitrariness and own discretionary judgments that in addition are biased and unfair then inter alia in violation of the Swedish Constitution 1:9 and more.

The recorded conversation is attached as an mp3 file Professor Niklas Arnberg…..

The recorded conversation can also be downloaded here

https://www.jottacloud.com/s/271d8d95100c05743989f9dd3b24d02db71

2.

The video interview made by journalist Jesper Johansson with lawyer Dr. Reiner Fuellmich, recently published on Swebb -TV, published 2021-10-10, quote

Interview with lawyer Dr Reiner Fuellmich about the corona pandemic fraud

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW 

3.

Witness interviews should therefore be held very urgently with lawyer Dr Reiner Fuellmich and by him well known top specialist world experts in the field, as among others lawyer Dr Reiner Fuellmich and his team in the Corona Committee, Germany, reported in testimony published inter alia here

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung5.jpg

In addition, Dr. Reiner Fuellmich has access to and is part of a worldwide network of contacts with top specialist expertise, a global network, because, among other things, the PCR fraud and subsequent so-called ”vaccines” are an enormous global fact and an enormous threat to humanity/crime against humanity, it is thus an admitted fact that these together with Dr. Reiner Fuellmich are available and should, according to the complainant, be called to witness examination in this complaint about extremely serious criminal charges.

In this respect, it is the complainant’s opinion that it is the lawyer Dr Reiner Fuellmich who decides who he considers should act as specialist expert witnesses in this prosecution complaint. The undersigned has informed Dr Reiner Fuellmich by telephone today that this prosecution complaint will be served on the Head of the Public Prosecutor’s Office, Petra Lundh, today. Thus, I accept that specialist experts are available as witnesses in this prosecutor’s report.

The undersigned is at your disposal for further clarifications and looks forward to a legally sound and expeditious handling with priority being ensured.

4.

Additional facts invoked as evidence

Read this very important article by Margareta Skantze, published 2021-10-11, quoting excerpts from the article, quote

Nobel Peace Prize should go to Reiner Fuellmich

Here are some examples. On 28 November, the Lisbon Court of Appeal ruled that depriving a German tourist of his freedom was an abuse of justice. He had been quarantined with three companions in a hotel room in the Azores after it emerged that, despite the absence of symptoms, he had been diagnosed with Covid-19 by PCR tests alone. The judgment states that the PCR tests are unscientific and unreliable. The ruling has become epoch-making for future trials.

One of the knock-on effects is that on 19 May 2021, the Lisbon Administrative Court ruled that the government’s figures on the number of Covid-19 deaths in Portugal in the period 20 January 2020 were false.

The official figure is 17,000 deaths, but must now be reduced to only 152 deaths, as the remainder were determined solely by the unscientific PCR tests.

In India, a group of lawyers from the Indian Bar Association (IBA) has initiated a prosecution against Dr Soumya Swaminathan, Chief Scientist at the WHO, in a lawsuit filed on 26 May 2021, accusing her of genocide for covering up data on Ivermectin as an effective cure for Covid-19.

In the US, seven lawyers have filed a broad-based lawsuit against the country’s health authorities, represented by newly appointed Secretary Xavier Becerra. Here too, the argument about the unscientific PCR tests plays an important role.

The US lawyers also focus on the underreporting of deaths and injuries following vaccination over the past six months, claiming that the authorities are deliberately concealing these statistics.

End quote, source of above quote

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

Authors of the above article are

Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se

Margareta Skantze is a freelance playwright, director and lecturer with a twenty-year history at Swedish Radio as a producer of cultural programmes. Since 1979 she has lived in Karlskrona in Blekinge. Press photo: Staffan Lindbom.

Full article attached as PDF file Nobel Peace Prize……..

Denna åklagaranmälan kommer att publiceras offentligt i morgondagens massutskick 2021-10-14 och dessutom publiceras offentligt här http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ redan denna kväll 2021-10-13

This prosecutor’s complaint will be publicly published in tomorrow’s mass mailing 2021-10-14 and also publicly published here http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ already this evening 2021-10-13

Ulf Bittner kommer att tillsammans med advokat dr Reiner Fuellmich och ass professor Björn Hammarskjöld göra en SVERIGE GRANSKAS intervju om detta åklagaranmälnings ärende och det ärende som 2021-10-12 ingavs till Läkemedelsverket/Förvaltningsrätten i Uppsala av ass professor Björn Hammarskjöld, myndighetschefen och riksåklagaren läser mer i den delen i de bifogade pdf filerna, och sedermera delge denna videointervju om situationen i Sverige till mänskligheten över hela världen, intervjun kommer göras på engelska.

Förvaltningsrätten i Uppsala……

E-post till Läkemedelsverket…..

Ulf Bittner will, together with Dr Reiner Fuellmich and Assistant Professor Björn Hammarskjöld, do an interview with SVERIGE GRANSKAS/ SWEDEN UNDER REVIEW about this prosecution case and the case submitted to the Medical Products Agency/Administrative Court in Uppsala on 2021-10-12 by Assistant Professor Björn Hammarskjöld, the head of the authority and the public prosecutor read more in that part in the attached pdf files, and later share this video interview about the situation in Sweden to humanity all over the world, the interview will be done in English.

Administrative Court of Uppsala……

E-mail to the Medical Products Agency….. 

Med rättssäkra hälsningar/ With best regards 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post voulf56@gmail.com 

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

This entry was posted on onsdag, oktober 13th, 2021 at 09:17 and is filed under Okategoriserat. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

KÄLLA:

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/